Okrem znaleckých posudkov zabezpečujeme:

  • odborné poradenstvo v oblasti stavebníctva a nehnuteľností
  • zmluvné poradenstvo
  • zmluvy - kúpne, darovacie, zámenné, vysporiadanie BSM,
    o pôžičke, zriadenie vecného bremena, ťarchy, a pod.
  • daňové poradenstvo v oblasti nehnuteľností
  • návrhy na vklad vlastníckeho práva
  • právny servis pri prevode nehnuteľností

Znalecký posudok sa vypracuje na základe objednávky. Objednávateľ (majiteľ nehnuteľností) v objednávke špecifikuje nehnuteľnosť, účel, pre ktorý posudok objednáva, počet vyhotovení. K objendávke na vypracovaniu posudku objednávateľ priloží znalcovi potrebné podklady a umožní obhliadku, zameranie, fotodokumentáciu nehnuteľností.