Vypracovanie znaleckých posudkov a odborných posudkov
nehnuteľností a to pre rôzne účely:

  • prevodov vlastníckych práv
  • dedičské konanie
  • zrušenie a vysporiadanie BSM
  • zrušenie a vysporiadanie podielového vlastníctva
  • zriadenie záložného práva
  • hypotekárne úvery

Znalecký posudok sa vypracuje na základe objednávky . Objednávateľ (majiteľ nehnuteľností) v objednávke špecifikuje nehnuteľnosť,účel , pre ktorý posudok objednáva, počet vyhotovení. K vypracovan iu posudku objednávateľ k objednávke priloží znalcovi potrebné podklady a umožní obhliadku, zameranie a fotodokumentáciu nehnuteľností.

 
Okrem LV a katastrálnej mapy ostatné doklady môžu byť kópie s podmienkou, že znalcovi musí byť umožnené porovnať tieto s originálmi.