Znalecké posudky na byt

Podklady potrebné pre vypracovanie znaleckého posudku:

 • Doklad o vlastníctve
  - výpis z katastra nehnuteľností - z listu vlastníctva /LV/ , (prípadne úplný výpis z pozemkovej knihy) - časť A, B, C pre právne účely. Nie staršie ako 3 mesiace! Originál alebo notársky overená kópia. V súčasnosti na katastroch vydávajú LV opatrené kolkovou známkou v hodnote 250 Sk, určený pre právne účely

 • Aktuálna kópia príslušnej katastrálnej mapy
  na pozemky (parcely) na ktorých sa nachádzajú stavby a ktorá zachytáva skutkový stav. Určený pre právne účely (dtto ako u LV)

 • Nadobúdacie doklady
  vlastníka uvedeného v aktuálnom LV - doklad o poslednom prevode alebo prechode (kúpna zmluva, zmluva o prevode vlastníctva, darovacia zmluva, dedičské rozhodnutie, zámenná zmluva ...)

 • Dokumentáciu v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z.
  v znení nesk. predpisov o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (nákres bytu)

 • Doklad o veku
  domu v ktorom sa nachádza byt (vydáva správca objektu, alebo príslušný bytový podnik)

 • pri rozostavaných stavbách je potrebné predložiť aj stavebnú dokumentáciu overenú stavebným úradom

 
Okrem LV a katastrálnej mapy ostatné doklady môžu byť kópie s podmienkou, že znalcovi musí byť umožnené porovnať tieto s originálmi.