Znalecké posudky na intravilán (v zastavanom území a extravilán (mimo zastavaného územia) obce

Podklady potrebné pre vypracovanie znaleckého posudku:

V intraviláne obce (zastavanom územie obce)

 • Doklad o vlastníctve
  - výpis z katastra nehnuteľností - z listu vlastníctva /LV/ , (prípadne úplný výpis z pozemkovej knihy) - časť A, B, C pre právne účely. Nie staršie ako 3 mesiace! Originál alebo notársky overená kópia. V súčasnosti na katastroch vydávajú LV opatrené kolkovou známkou v hodnote 250 Sk, určený pre právne účely)
 • Aktuálna kópia príslušnej katastrálnej mapy
  na pozemky (parcely) na ktorých sa nachádzajú stavby a ktorá zachytáva skutkový stav. Určený pre právne účely (dtto ako u LV)

 • Nadobúdacie doklady
  vlastníka uvedeného v aktuálnom LV - doklad o poslednom prevode alebo prechode (kúpna zmluva, zmluva o prevode vlastníctva, darovacia zmluva, dedičské rozhodnutie, zámenná zmluva...)

V  extraviláne obce (mimo zastavaného územia obce) a sú vedené v katastri nehnuteľností ako orná pôda, ovocný sad; chmeľnica, vinica, záhrada

 • Doklad o vlastníctve
  - výpis z katastra nehnuteľností - z listu vlastníctva /LV/ , (prípadne úplný výpis z pozemkovej knihy) - časť A, B, C pre právne účely. Nie staršie ako 3 mesiace! Originál alebo notársky overená kópia. V súčasnosti na katastroch vydávajú LV opatrené kolkovou známkou v hodnote 250 Sk, určený pre právne účely - kolok je potrebné priniesť na kataster so sebou)

 • Aktuálna kópia príslušnej katastrálnej mapy
  na pozemky (parcely) na ktorých sa nachádzajú stavby a ktorá zachytáva skutkový stav. Určený pre právne účely (dtto ako u LV)

 • Nadobúdacie doklady
  vlastníka uvedeného v aktuálnom LV - doklad o poslednom prevode alebo prechode (kúpna zmluva, zmluva o prevode vlastníctva, darovacia zmluva, dedičské rozhodnutie, zámenná zmluva ...)
 • Zatriedenie pozemku do kódu BPEJ
  (bonitovaná pôdno-ekologická jednotka, vydáva príslušný okresný úrad, odbor poľnohospodárstva)

 • Informácia o územnom pláne, alebo územné rozhodnutie, stavebné povolenie

Ak je predmetom ohodnotenia pozemok, ktorý vznikol rozčlenením na základe geometrického plánu, je potrebné predložiť aj príslušný právoplatný geometrický plán

 
Okrem LV a katastrálnej mapy ostatné doklady môžu byť kópie s podmienkou, že znalcovi musí byť umožnené porovnať tieto s originálmi.