Znalecké posudky na prevádzkové objekty

Podklady potrebné pre vypracovanie znaleckého posudku

 • Doklad o vlastníctve
  - výpis z katastra nehnuteľností - z listu vlastníctva /LV/ , (prípadne úplný výpis z pozemkovej knihy) - časť A, B, C pre právne účely. Nie staršie ako 3 mesiace! Originál alebo notársky overená kópia. V súčasnosti na katastroch vydávajú LV opatrené kolkovou známkou v hodnote 250 Sk, určený pre právne účely)

 • Aktuálna kópia príslušnej katastrálnej mapy
  na pozemky (parcely) na ktorých sa nachádzajú stavby a ktorá zachytáva skutkový stav. Určený pre právne účely (dtto ako u LV)

 • V prípade neaktuálnosti kópii z katastrálnej mapy - geometrický plán
  ohodnocovaných pozemkov a stavieb vždy ak sa ohodnocuje stavba, ktorá sa nachádza na pozemku iného vlastníka a vždy ak došlo ku zmene (pozemkov alebo stavieb), ktorá nie je zachytená v aktuálnej kópii z katastrálnej mapy (napr. prístavby, novostavby...), potvrdený katastrálnym úradom.
 • Nadobúdacie doklady
  vlastníka uvedeného v aktuálnom LV - doklad o poslednom prevode alebo prechode (kúpna zmluva, zmluva o prevode vlastníctva, darovacia zmluva, dedičské rozhodnutie, zámenná zmluva ...)

 • Stavebno-právna dokumentácia
  stavieb a pozemkov - právoplatná, s vyznačením právoplatnosti - územné rozhodnutie, stavebné a kolaudačné rozhodnutie, povolenie stavebných zmien, projektovú dokumentáciu stavieb; resp. zameranie skutkového stavu. Kúpnopredajné zmluvy, dedičské rozhodnutia, vyjadrenia štátnych orgánov a pod. pridelenie súp. čísla, užívacie povolenie alebo doklad o začatí užívania, znalecké posudky vypracovávané k predchádzajúcim prevodom alebo prechodom vlastníctva.

 • Nájomné zmluvy

 • Poistné zmluvy
  - suma za ročné poistenie nehnuteľností (stavieb)

 • Zmluvy o zradení vecných bremien

 • Z mluvy o správe nehnuteľností

 • Iné zmluvy
  obmedzujúce užívanie nehnuteľností; resp. zmluvy spojené s užívaním nehnuteľností (napr. Predkupné práva apod.)

 • Zmluvy o službách
  spojených s údržbou nehnuteľností alebo prehlásenie, že nie sú uzatvorené

 • Daňový výmer
  k dani z nehnuteľností za predchádzajúce obdobie (ročný) alebo záväzné nariadenie obce o dani z nehnuteľností

 • Údaje o vlastníkovi a výmerách cudzích pozemkov zastavaných stavbami klienta

 • Ročné náklady na prevádzku stavieb - nehnuteľností
  - elektrická energia, zemný plyn, dodávka tepla , dodávka TÚV SV, likvidácia odpadov a iné.

 
Okrem LV a katastrálnej mapy ostatné doklady môžu byť kópie s podmienkou, že znalcovi musí byť umožnené porovnať tieto s originálmi.